Begraafplaats ‘De Roosdoncken’


De Protestantse Gemeente Nuenen heeft voor haar leden een begraafplaats aan de Broekdijk. Het beheer berust bij de Stichting ‘Protestantse Begraafplaats De Roosdoncken’. De begraafplaats biedt ruimte voor graven, urnengraven, en de mogelijkheid tot verstrooiing van as. Een brochure is beschikbaar in de Ontmoetingsruimte van ‘De Regenboog’.

De begraafplaats is ten behoeve van:

  1. leden van de Protestantse Gemeente Nuenen
  2. leden van andere Protestantse kerkgenootschappen, die in Nuenen woonachtig zijn en een kerkelijke begrafenis wensen / krijgen
  3. overige gevallen ter beoordeling van het bestuur

De geschiedenis van de begraafplaats.

De begraafplaats De Roosdoncken dateert van het jaar 1885. Daarvoor werden protestanten begraven op het katholieke kerkhof bij de Tomakker. In 1876 werd door de katholieken het kerkhof achter de Clemenskerk in gebruik genomen en het oude kerkhof raakte in verval, evenals de kerk en toren die hier stonden. Ds. Th. van Gogh nam het initiatief om het op te knappen zodat  nabestaanden  bij hun reeds overleden familieleden op de Tomakker begraven konden worden. Dit oude kerkhof aan de Tomakker is nog altijd in gebruik, momenteel als algemene begraafplaats. Het graf van Ds. van Gogh dat hier ligt en dateert uit 1885 is bewaard gebleven.

Onder leden van de Hervormde kerk bleef de wens bestaan om een eigen begraafplaats in te richten. Deze wens werd vervuld in 1885 dankzij bijdragen van veel gemeenteleden.  De grond aan de Broekdijk werd beschikbaar gesteld door de heer J.W. Begemann.

Door groei van de protestantse gemeente werd de begraafplaats te klein. In 1992 werd duidelijk dat uitbreiding nodig was. In 1997 kon, dankzij medewerking van de Gemeente Nuenen en de Maatschappij van Welstand uitbreiding gerealiseerd worden. Het aantal plaatsen werd verdubbeld en er kwam ook ruimte voor het plaatsen van urnen. Het beheer van de begraafplaats werd ondergebracht in de ‘Stichting Protestantse Begraafplaats De Roosdoncken’, genoemd naar het gebied er omheen.

De eerste uitbreiding bleek al snel onvoldoende om naar de toekomst toe voldoende ruimte tot begraven te bieden. Daarom heeft de Stichting, toen de mogelijkheid zich voordeed, ook het aanliggende perceel van de Maatschappij van Welstand gekocht. Op deze tweede gronduitbreiding wordt de functie van begraafplaats harmonieus gecombineerd met natuurgebied, een ontwerp  van Landschapsarchitect Stan Elings. Het is een bijzonder plan geworden waarin, naast poelen en bosschages, twee verhogingen zijn aangelegd waarop begraven kan worden. Het natuurgedeelte is door middel van een duiker onder de Broekdijk ecologisch verbonden met de oude ijsbaan en aan de andere kant vormt het een verbinding met de Hooidonkse beek. De realisatie van dit unieke plan is mogelijk geworden door de medewerking van het Brabants Landschap en de Gemeente Nuenen. De totale capaciteit van de begraafplaats is met deze tweede uitbreiding toegenomen tot ca. 400 graven.

Op het oude gedeelte van de begraafplaats  zijn de graven van Ds. W.L. Begemann en zijn vrouw, van Ds. C.E. Crull (1890), Ds. P. Snoep (1919) en Ds. G.F.C. Bakker (1954) te vinden. Ook ligt hier het graf van oud kosteres W. van den Burg, beter bekend als ‘Mien’.

De Gedachtenisplaats

Centraal in het natuurgedeelte van de begraafplaats treft u de Gedachtenisplaats. Deze dateert van 2017 en is mogelijk gemaakt door een schenking van Nico en Zingra Nagtegaal-Geerts. De gedachtenisplaats is ontworpen door architect Anne Marie Pors. Haar ontwerp is zowel krachtig als eenvoudig, passend bij het landschap. De muren staan symbool voor de diversiteit van mensen.
Zij dragen het dak dat bescherming biedt.
De glaswanden zijn ontworpen door Elbert Kamphorst. Zijn ontwerp is gebaseerd op het vignet van de Roosdoncken, dat ook van zijn hand is. De betekenis is: hoe ons aardse leven ook gaat verlopen, ieders leven eindigt op een bepaald moment. In de rechter glaswand is dit verbeeld door de gebogen vorm die steeds smaller wordt en iets boven het midden eindigt…… maar dan komt het kantelmoment. Volgens het christelijk geloof eindigt ons leven daar niet, maar het kantelt en zet zich in een andere dimensie voort. Symbool daarvan is het kruis. Verder in de glaswand een naar de aarde gerichte duif, symbool van de Heilige Geest.

Nico Nagtegaal heeft het ontwerp van de gedachtenisplaats nog gezien en er zijn goedkeuring aan gegeven. Nico en zijn vrouw Zingra liggen gezamenlijk begraven op de Roosdoncken.

De inrichting van de gedachtenisplaats is mede mogelijk gemaakt dankzij  giften van nabestaanden, gemeenteleden en andere betrokkenen.

Monument voor het ongeboren kind

Dit monument is in 2010 geplaatst naar aanleiding van de wens om een gedenkteken te creëren voor alle verloren en onvoldragen kinderen die niet levensvatbaar bleken. Een plek waar ouders en familie  terecht kunnen met de pijn en teleurstelling van een onvoldragen zwangerschap. Het kunstwerk, is gehouwen uit Arduin en gemaakt door Henk Oddens. Het is stilistisch van vorm en stelt een ontluikende knop voor met in de kelk de contouren van een kind. De 3 bladeren bieden bescherming en geborgenheid aan het leven wat zich middenin bevindt. De woorden op de sokkel Verwacht – Gedragen – Geborgen spreken hierbij voor zich.

Strooiveld en urnentuin

In antwoord op de toegenomen vraag naar crematie is in 2017 een nieuwe urnentuin aangelegd naast de klokkentoren. Tevens is in 2019 een strooiveld ingericht nabij de Gedachtenisplaats. Centraal op het veld is een gestileerde boom van cortenstaal geplaatst waaraan blaadjes kunnen worden  gehangen met de namen van de overledenen.

Het ontwerp voor de blaadjes is van Piet van Berchum.  De gedachtenisboom is geschonken door een nabestaande.

Bestuurlijke informatie

De begraafplaats wordt onderhouden door een team van vrijwilligers. Deze werkzaamheden worden wekelijks op dinsdagmorgen verricht onder supervisie van de beheerder. Als u hieraan mee wilt werken kunt u contact opnemen met de beheerder.

De Stichting Protestantse Begraafplaats De Roosdoncken is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 17107725 en is op 22 juni 1998 in het leven geroepen door de Reformatorische Gemeente Nuenen. Het doel van de Stichting is het beheren en exploiteren van de Protestantse Begraafplaats De Roosdoncken, gelegen aan de Broekdijk te Nuenen.
De begraafplaats staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Voor de samenstelling van het bestuur: zie onder de pagina College van Kerkrentmeesters

Financiële verantwoording:
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019

Uitgeoefende activiteiten:  
Secretarieel verslag 2020
Secretarieel verslag 2021