Begraafplaats ‘de Roosdoncken’


In Nuenen vindt u Protestantse begraafplaats ‘De Roosdoncken’ aan de Broekdijk. Een prachtig gelegen begraafplaats, middenin de natuur en toch
dicht bij het centrum van Nuenen. De begraafplaats is bestemd voor leden van de Protestantse gemeente in Nuenen (PGN) die na een kerkelijke uitvaartdienst op De Roosdoncken begraven willen worden. Er zijn graven, urnengraven en er is de mogelijkheid om as te verstrooien op een speciale plaats waar ook een gedenkboom staat.

Het beheer van de begraafplaats berust bij de stichting ‘Protestantse Begraafplaats De Roosdoncken’.

Wanneer kunt u gebruik maken van deze begraafplaats?

  • Wanneer u lid bent van de Protestantse Gemeente Nuenen, waarbij het lidmaatschap al enige tijd bestaat
  • Wanneer u lid bent van een ander Protestantse kerkgenootschap, maar in Nuenen woont en een kerkelijke uitvaart wenst.
  • In overige gevallen beslist het bestuur.

Op de begraafplaats worden particuliere (urnen) graven uitgegeven voor een periode van 20 jaar. Als u wilt kunt u die periode aan het einde van de termijn verlengen met 10 jaar. De mogelijkheid tot verlenging wordt bij elke afloop van de grafrechten opnieuw aangeboden tegen de tarieven die op dat moment gelden.

De gemeente Nuenen heeft ook een openbare begraafplaats: de Oude Landen, waar mensen van alle gezindten begraven kunnen worden. www.oudelanden.nl

Begraven

Een begrafenis en een crematie vinden in Nederland plaats niet eerder dan 36 uur na het overlijden en uiterlijk 6 werkdagen na een overlijden. Weekenden en feestdagen worden daarbij niet meegerekend.
Voor het regelen van de uitvaart of crematie kunt u contact opnemen met uitvaartondernemingen in de regio. Dat kan op het moment van overlijden, maar ook in een eerder stadium.  Voor het afspreken van een begrafenis op De Roosdoncken moet contact opgenomen worden met de contactpersoon Helma de Waardt (tel. 06 4350 3842) om een datum vast te leggen. Dan spreken we ook de bijzonderheden rond de begrafenis door.

Een (urnen) graf uitkiezen

Bij een overlijden komt er veel op de nabestaanden af. Vaak kiest men er voor om – als dat mogelijk is – vóór het overlijden een graf te reserveren. Veel mensen ervaren het als troostrijk om zelf een plek te kiezen. Als dat niet gebeurd is, kan een plaats worden toegewezen of kan er in overleg met de nabestaanden een graf worden gekozen.  Dan kan ook het naastgelegen graf voor een achterblijvende partner worden gereserveerd.

 

Na de crematie kan de urn met as in een speciaal urnengraf geplaatst worden. Het is ook mogelijk om de urn in een bestaand graf bij te plaatsen. De as kan desgewenst verstrooid worden op de  asverstrooiplaats. Daar staat een metalen gedenkboom. Van iedere overledene wiens as verstrooid is, wordt een gedenkplaatje aan de gedenkboom gehangen.

Bij een begrafenis zijn er de onvermijdelijke kosten. Van het graf zelf, maar ook van het delven en sluiten van een graf. Na een begrafenis stuurt de penningmeester van De Roosdoncken zelf een factuur naar de nabestaanden.

De begraafplaats

De Roosdoncken is een oude begraafplaats. Het oudste gedeelte, de Begemannhof, heeft graven die al dateren uit de 19e eeuw. Op dit gedeelte wordt in principe niet meer begraven.
De begraafplaats heeft drie andere gedeelten: de Donk, de Terp en het Y-land. De Terp en het meest recent ontwikkelde deel het Y-land bieden nu de mogelijkheid tot begraven. Zowel de Terp als het Y-land zijn bijna helemaal omgeven door een prachtig natuurgebied.
Op de Donk is een monument geplaatst voor het ongeboren kind. Een plek met een gedenkteken voor alle verloren en onvoldragen kinderen. De woorden op de sokkel ‘Verwacht – Gedragen – Geborgen’ spreken daarbij voor zich. Een plek voor ouders en familie die te maken hebben met de pijn en het verdriet van een onvoldragen zwangerschap.
Tussen de Terp en het Y-land is een gedachtenisplaats. Een overdekte open ruimte waar je een kaars kunt branden, even kunt rusten of waar je simpelweg stil kunt zijn. De begraafplaats is vrij toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.

De vrijwilligers

Voor het onderhoud van de begraafplaats is er een team van meer dan tien vrijwilligers dat iedere dinsdagmorgen op De Roosdoncken aan het werk is. Het is voor een groot deel aan dit team te danken dat De Roosdoncken de prachtige plek is die het is. Als u zin hebt om het team te versterken of een keer een ochtend wilt helpen, dan bent u van harte welkom.

Tarieven

In bijgaand document vindt u de huidige tarieven voor begrafenis en grafrechten. (oktober 2023)

De geschiedenis van De Roosdoncken

1885 is het jaar waarin begraafplaats De Roosdoncken in gebruik is genomen. Voor die tijd werden protestanten begraven op het katholieke kerkhof bij de Tomakker. Toen in  1876 de Nuenense parochie het kerkhof achter de Clemenskerk in gebruik nam, raakte het oude kerkhof aan de Tomakker in verval. Net als de kerk en toren die hier stonden. Ds. Th. van Gogh nam het initiatief om het oude kerkhof op te knappen zodat nabestaanden  bij hun overleden familieleden op de Tomakker begraven konden worden. Het graf van Ds. van Gogh zelf dateert uit 1885 en is hier bewaard gebleven.

De leden van de Hervormde gemeente wilden echter graag een eigen begraafplaats inrichten. Deze wens werd vervuld in 1885 dankzij bijdragen van veel gemeenteleden.  De grond aan de Broekdijk werd beschikbaar gesteld door de heer J.W. Begemann.

Door de groei van de Protestantse gemeente werd de begraafplaats te klein. In 1997 kon, dankzij medewerking van de Gemeente Nuenen en de Maatschappij van Welstand uitbreiding gerealiseerd worden. Het aantal plaatsen werd verdubbeld en er kwam ook ruimte voor het plaatsen van urnen. Het beheer van de begraafplaats werd ondergebracht in de ‘Stichting Protestantse Begraafplaats De Roosdoncken’, genoemd naar het gebied er omheen.

Enige jaren later is een tweede gronduitbreiding gerealiseerd. De begraafplaats gaat harmonieus op in het natuurgebied erom heen naar een ontwerp  van Landschapsarchitect Stan Elings. Het is een bijzonder plan geworden waarin, naast poelen en bosschages, twee verhogingen zijn aangelegd waar begraven kan worden. Het natuurgedeelte is door middel van een duiker onder de Broekdijk ecologisch verbonden met de oude ijsbaan. Aan de andere kant vormt het een verbinding met de Hooidonkse beek. Door de medewerking van het Brabants Landschap en de Gemeente Nuenen is dit unieke plan mogelijk gemaakt. De begraafplaats heeft een capaciteit van ca. 400 graven.

Op het oude gedeelte van de begraafplaats zijn de graven van Ds. W.L. Begemann en zijn vrouw, van Ds. C.E. Crull (1890), Ds. P. Snoep (1919) en Ds. G.F.C. Bakker (1954) te vinden. Ook ligt hier het graf van oud kosteres W. van den Burg, beter bekend als ‘Mien’.

Contact

Helma de Waardt, contactpersoon – tel. 06 4350 3842

ANBI

De Stichting Protestantse Begraafplaats De Roosdoncken is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 17107725 en is op 22 juni 1998 in het leven geroepen door de Reformatorische Gemeente Nuenen. Het doel van de Stichting is het beheren en exploiteren van de Protestantse Begraafplaats De Roosdoncken, gelegen aan de Broekdijk te Nuenen.
De begraafplaats staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).Het RSIN nummer is 807144514. Voor een overzicht van de ANBI gegevens: klik hier.
De Stichting keert geen beloningen uit met uitzondering van enkele vrijwilligersvergoedingen.
Voor de samenstelling van het bestuur: zie onder de pagina College van Kerkrentmeesters

Verslagen

Financieel jaarverslag 2021
Balans 2023
Winst en Verlies

Uitgeoefende activiteiten:
Secretarieel verslag 2020
Secretarieel verslag 2021
Secretarieel verslag 2022
Secretarieel verslag 2023