ANBI College van Diakenen


ANBI-gegevens van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Nuenen c.a. behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland over het jaar 2022.

 

 1. Algemene gegevens.
Naam ANBI:Diaconie van de Protestantse Gemeente te Nuenen c.a.
Telefoonnummer040-283 7240
RSIN/Fiscaal nummer:824131654
KvK nummer76426106
Website adres:www.pgn-nuenen.nl
E-mail:diaconie@pgn-nuenen.nl
Adres:Sportlaan 5
Postcode:5671 GR
Plaats:Nuenen c.a.
Postadres:Sportlaan 5
Postcode:5671 GR
Plaats:Nuenen c.a.

 

De Protestantse gemeente te Nuenen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Nuenen.

 1. Samenstelling bestuur.  

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

 1. Doelstelling/visie.

De Protestantse kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
De Protestantse Gemeente Nuenen heeft de bijbel als inspiratiebron. Zij is als gemeente van Christus een ontmoetingsplaats, waar ruimte is voor het ervaren van God in het vieren, leren en dienen. Dat betekent dat onze missie is:

 • omzien naar elkaar
 • oog hebben voor de ontwikkelingen in de samenleving veraf en dichtbij en daarvoor openheid en ruimte bieden binnen onze activiteiten.
 • betrokken zijn bij de zwakkeren in de samenleving.
 1. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Het beleidsplan 2023-2028 van de diaconie van onze gemeente kunt u vinden via de link: beleidsplan diaconie 2023-2028 PGN.

 1. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden vakliteratuur, een opleiding en worden alleen werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

 1. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 1. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

De gepresenteerde jaarrekening 2022 is een geconsolideerde versie van de jaarrekeningen van

de Diaconie, de werkgroep ZWO als onderdeel van de Diaconie en het fonds Taube. Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de Diaconie, Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingswerk en het fonds Taube in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in het verslagjaar en 2021. Voor 2021 is de waarde van de biologische ( voorheen Diaconie-) tuin vastgesteld volgens de richtlijnen van de belastingdienst en als incidentele baten opgenomen terwijl deze in voorgaande jaren met een bedrag van 1 euro op de balans was opgenomen. Dit verklaart het positieve resultaat in 2021.

 

Begroting 2023Rekening 2022Rekening 2021
 Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken136136136
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen000
Bijdragen van leden en anderen29.60033.49334.848
Door te zenden collecten en giften18.25057.33428.281
Totaal baten A47.98691.02463.265
Uitgaven en Kosten
Kosten overige niet-kerkelijk eigendommen en inventarissen262423
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten2.8503.0702.107
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen3.0962.8112.562
Kosten beheer, administratie en archief20400
Rentelasten/bankkosten1.150886791
Diaconaal werk plaatselijk8.95012.08123.054
Diaconaal werk regionaal/landelijk3.00015.53613.000
Diaconaal werk wereldwijd14.50045.56540.483
Afdrachten door te zenden collecten en giften49.75557.33428.264
Totaal lasten (A)83.531137.306110.284
Operationeel resultaat (A)-35.545-46.282-47.019
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten5056218.0640
Incidentele lasten000
Incidentele baten en lasten (B)5056218.046
 
Resultaat verslagjaar (A+B)-35.495-45.721-28.955
 
Mutaties bestemmingsreserves/ -fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves35.49500
Onttrekkingen bestemmingsfondsen48.99447.426
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsreserves
Totaal mutaties bestemmingsreserves / fondsen (C)35.49548.99447.426
 
Resultaat naar Algemene Reserve (D)03.27318.471

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om een bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De diaconie bezit enig vermogen in de vorm van een Diaconietuin waar op biologische wijze groente en fruit wordt geteeld door vrijwilligers en deels geschonken aan de Nuenense Voedselbank en Nuenenaren, die een speciaal dieet nodig hebben. Ook heeft de diaconie een fonds ( Taube fonds ) opgericht ter uitvoering van een nalatenschap met specifieke bestemmingen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. Het College ontvangt inkomsten via een jaarlijkse financiële actie onder onze leden, collecten tijdens de kerkdiensten en inzamelingsacties, donaties, legaten en rente.

Toelichting bij de uitgaven:

Ondersteuning Diaconaal en Missionair werk.

 • Diaconaat in Nuenen: zowel rechtstreekse financiële hulp aan personen in Nuenen, ouderenwerk (bijeenkomsten, gemeentereisje, kerstattenties) als ondersteuning van “diaconaal” werk door plaatselijke organisaties zoals de LEV groep (vluchtelingen) Stichting Leergeld en Voedselbank.
 • In het verslagjaar 2022 is door de Covid-19 beperkingen minder uitgegeven aan lokale doelen.
 • Binnenlands Diaconaat: we ondersteunen organisaties die zich inzetten voor mensen die in de knel zitten of dreigen te komen, zoals jongeren zonder thuis, ouderen, zieken, verslaafden, vluchtelingen,  en pastoraat voor gasten.
 • De Diaconie ontving in 2017 € 310.584 uit een nalatenschap. Dit bedrag werd in een afzonderlijk fonds ondergebracht en de donaties aan goede doelen loopt door tot 2025..
 • Diaconaat wereldwijd omvat Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking: We ondersteunen veel projecten en organisaties die mensen helpen een menswaardig bestaan op te bouwen, zowel t.a.v. voedselzekerheid als rechten. Vaak is noodhulp nodig om de eerste honger te stillen.
 • Missionair wereldwijd (Zending): Wij voelen ons ook verbonden met andere christelijke gemeenschappen wereldwijd. Wij ondersteunen kerkgenootschappen in buitenland en organisaties die de interreligieuze discussie aangaan en die het geloof verspreiden (vrijwel altijd gecombineerd met gezondheidszorg, technische opleidingen etc.)

Algemeen

 • Kerkdiensten en gemeentewerk; betreft de kosten van de bloemen in de kerk en kosten van het avondmaal. Als teken van medeleven is een kleine attentie bij een (pastoraal of diaconaal) bezoek bij fijne en minder fijne gebeurtenissen vaak op haar plaats.
 • Bijdrage aan andere organen binnen de kerk; betreft afdracht van de 2e collecte voor eigen gemeente en aan de landelijke kerk die ons een diaconaal quotum oplegt. Met dit quotum kan de landelijke kerk het diaconale werk coördineren.
 • Beheer en bankkosten; onze onbetaalde vrijwilligers ontvangen vakliteratuur en gemaakte onkosten, ook bijvoorbeeld voor cursussen, worden vergoed. De bankkosten worden opgelegd door de bank en zijn kosten voor het storten van contant geld en kosten van de transacties.