ANBI College van Diakenen


ANBI-gegevens van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Nuenen c.a. behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

 

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Nuenen c.a.
Telefoonnummer 040-283 7240
RSIN/Fiscaal nummer: 824131654
KvK nummer 76426106
Website adres: www.pgn-nuenen.nl
E-mail: diaconie@pgn-nuenen.nl
Adres: Sportlaan 5
Postcode: 5671 GR
Plaats: Nuenen c.a.
Postadres: Sportlaan 5
Postcode: 5671 GR
Plaats: Nuenen c.a.

 

De Protestantse gemeente te Nuenen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Nuenen.

B. Samenstelling bestuur.  

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
De Protestantse Gemeente Nuenen heeft de bijbel als inspiratiebron. Zij is als gemeente van Christus een ontmoetingsplaats, waar ruimte is voor het ervaren van God in het vieren, leren en dienen. Dat betekent dat onze missie is:

 • omzien naar elkaar
 • oog hebben voor de ontwikkelingen in de samenleving veraf en dichtbij en daarvoor openheid en ruimte bieden binnen onze activiteiten.
 • betrokken zijn bij de zwakkeren in de samenleving.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website  www.pgn-nuenen.nl vindt u het beleidsplan 2017-2021 van de diaconie van onze gemeente onder organisatie – diaconie in missie en visie.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden vakliteratuur, een opleiding en worden alleen werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie, Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingswerk en het fonds Taube in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

Begroting 2021 Rekening 2020 Rekening 2019
 Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken 136 136 136
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 40 0 87
Bijdragen van leden en anderen 33.600 36.772 35.202
Door te zenden collecten en giften 15.000 23,299 23.099
Totaal baten A 48.776 60.207 58.524
Uitgaven en Kosten
Kosten overige niet-kerkelijk eigendommen en inventarissen 14 0 0
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 1.325 1.983 1.210
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 2.636 2.498 2.443
Kosten beheer, administratie en archief 0 0 139
Rentelasten/bankkosten 790 711 478
Diaconaal werk plaatselijk 24.450 19.576 23.117
Diaconaal werk regionaal/landelijk 10.400 8.000 12.000
Diaconaal werk wereldwijd 34.933 43.770 47.527
Afdrachten door te zenden collecten en giften 17.070 23.980 16.972
Totaal lasten (A) 91.618 100.518 103.886
Operationeel resultaat (A) -42.842 -40.312 -45.362
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten 0 0 0
Incidentele lasten 0 0 0
Incidentele baten en lasten (B) 0 0 0
 
Resultaat verslagjaar (A+B) -42.842 -40.312 -45.362
 
Mutaties bestemmingsreserves/ -fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves 0 124
Onttrekkingen bestemmingsfondsen 42.484 47.835 49.104
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsreserves
Totaal mutaties bestemmingsreserves/ fondsen (C) 42.484 47.835 49.228
 
Resultaat naar Algemene Reserve (D) -358 7.524 3.866

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De diaconie bezit enig vermogen in de vorm van een Diaconietuin waar op biologische wijze groente en fruit wordt geteeld door vrijwilligers en deels geschonken aan de Nuenense Voedselbank en Nuenenaren, die een speciaal dieet nodig hebben. Ook heeft de diaconie een fonds ( Taube fonds ) opgericht ter uitvoering van een nalatenschap met specifieke bestemmingen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. Het College ontvangt inkomsten via een jaarlijkse financiële actie onder onze leden, collecten tijdens de kerkdiensten en inzamelingsacties, donaties, legaten en rente.

Toelichting bij de uitgaven:

Ondersteuning Diaconaal en Missionair werk.

 • Diaconaat in Nuenen: zowel rechtstreekse financiële hulp aan personen in Nuenen, ouderenwerk (bijeenkomsten, gemeentereisje, kerstattenties) als ondersteuning van “diaconaal” werk door plaatselijke organisaties zoals de LEV groep (vluchtelingen) Stichting Leergeld en Voedselbank.
 • In het verslagjaar 2020 is door de Covid-19 beperkingen minder uitgegeven aan lokale doelen en zijn er meer inkomsten geweest met name door het gebruik van digitale collecten. Dit heeft geleid tot een resultaat van € 7.524 dat in 2021 weer aan nieuwe bestedingen wordt verrekend in overeenstemming van het beleid van de Diaconie ( geen jaarlijks overschot ).
 • Binnenlands Diaconaat: we ondersteunen organisaties die zich inzetten voor mensen die in de knel zitten of dreigen te komen, zoals jongeren zonder thuis, ouderen, zieken, verslaafden, vluchtelingen,  en pastoraat voor gasten.
 • De Diaconie ontving in 2017 € 310.584 uit een nalatenschap. Dit bedrag werd in een afzonderlijk fonds ondergebracht.
 • Diaconaat wereldwijd omvat Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking: We ondersteunen veel projecten en organisaties die mensen helpen een menswaardig bestaan op te bouwen, zowel t.a.v. voedselzekerheid als rechten. Vaak is noodhulp nodig om de eerste honger te stillen. Speciale aandacht gaat uit naar de kinderen via “Kinderen in de knel”.
 • Missionair wereldwijd (Zending): Wij voelen ons ook verbonden met andere christelijke gemeenschappen wereldwijd. Wij ondersteunen kerkgenootschappen in buitenland en organisaties die de interreligieuze discussie aangaan en die het geloof verspreiden (vrijwel altijd gecombineerd met gezondheidszorg, technische opleidingen etc.)

Algemeen

 • Kerkdiensten en gemeentewerk; betreft de kosten van de bloemen in de kerk en kosten van het avondmaal. Als teken van medeleven is een kleine attentie bij een (pastoraal of diaconaal) bezoek bij fijne en minder fijne gebeurtenissen vaak op haar plaats.
 • Bijdrage aan andere organen binnen de kerk; betreft afdracht van de 2e collecte voor beheer en aan de landelijke kerk die ons een diaconaal quotum oplegt. Met dit quotum kan de landelijke kerk het diaconale werk coördineren.
 • Beheer en bankkosten; onze onbetaalde vrijwilligers ontvangen vakliteratuur en gemaakte onkosten, ook bijvoorbeeld voor cursussen, worden vergoed. De bankkosten worden opgelegd door de bank en zijn kosten voor het storten van contant geld en kosten van de transacties.