KerkenraadHet werk van de gemeente is ingedeeld in zevenambtsgroepen (alfabetische volgorde) en vertegenwoordigd door:

  1. Diaconie – Bas Smouter en Bart Verbeek
  2. Eredienst – Sity Keizer
  3. Jeugd – Hans Laros
  4. Kerkrentmeesters – Cees Sprong
  5. Pastoraat -vacant
  6. Ontmoeten en Verdiepen – vacant
  7. Publicatiecommissie – Kees Huizing

Iedere ambtsgroep wordt door een of meer ambtsdragers vertegenwoordigd in de kerkenraad.
Er is een losse zetel in de kerkenraad voor oecumene.

De kerkenraad vergadert ongeveer 9 keer per jaar. Daarnaast vindt er twee maal per jaar een zogenaamde Grote Kerkenraadsvergadering waar alle leden van de kerkenraad en de ambtsgroepen aan deelnemen.

Moderamen

Het Moderamen is een soort dagelijks bestuur van de kerk. Hier worden de stukken voor de kerkenraadsvergadering voorbereid, de agenda gemaakt, enzovoorts. Soms worden er besluiten genomen die geen uitstel dulden.
In het moderamen zitten de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, de predikant, de voorzitter van het college van kerkrentmeesters en een diaken.