Vieren


Vieren-Palm_Pasen_2012

Reguliere Diensten

Iedere zondag is er een kerkdienst. Na de dienst zijn alle kerkgangers van jong tot oud van harte uitgenodigd voor koffie, thee of limonade.

In onze gemeente hebben de vier/vijf zondagen in de maand ieder een eigen vorm.
Op de eerste zondag van de maand kunt u in principe rekenen op een ‘klas- sieke’ kerkdienst, dat wil zeggen: een kerkdienst met onze vaste orde van dienst, zonder verdere bijzonderheden. We noemen deze diensten voor de helderheid: Viering klassieke vorm

De tweede en/of derde zondag van de maand reserveren we voor (onder andere) oecumenische diensten, doopdiensten, bevestiging van ambtsdragers en maaltijd- vieringen. Diensten met vertrouwde elementen, maar wel iets extra’s: Viering plus.

De vierde (eventueel vijfde) zondag van de maand willen we ruimte maken voor diensten die een vernieuwend of experimenteel karakter hebben, onder de noe- mer: Viering vrije vorm. Aan de voorbereiding van deze diensten kan ieder die dat wil meedoen. Per dienst wordt er een apart voorbereidingsgroepje gevormd dat, onder leiding van ds. Christien Crouwel of kerkelijk werker Pieter Flach, een thema vaststelt en nadenkt over vorm en inhoud.

 

Plaats: De Regenboog, Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen
Tijd: 10.00 – 11.00 uur
Info: Zie de kerkberichten in Rond de Kerk, Rond de Linde, de Nuenense Krant of de Agenda

Taizé-vespers in het Van Gogh Kerkje

Op elke eerste zondagavond van de maand is er een Taizé-vesper in het Van Gogh Kerkje in Nuenen. Deze vespers zijn sfeervol door het zingen van veel Taizé- liederen, het luisteren naar bijbelteksten en een aantal momenten van bezinning, rust of meditatie. Altijd bij- zonder om op deze manier de nieuwe week te begin- nen. Vooraf is er verstillende pianomuziek.

Data: 7 september, 5 oktober, 2 november, 7 december, 4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 5 juli en 2 augustus.

Tijd: 19.30 – 20.30 uur
Plaats: Van Gogh Kerkje
Info: Alice Steenbergen
Tel. 040 – 284 0026
E-mail: alice.steenbergen@hotmail.com

 

Oecumenische Vieringen

Ieder jaar komen we als Nuenense kerken enkele keren samen in een gemeenschappelijke viering. In samenspraak met de pastores bereidt een werkgroep deze oecumenische diensten voor rond een thema of een bijzonder moment in het kerkelijk jaar. Ook voor mensen die min- der vertrouwd zijn met de kerk zijn deze diensten zeer toegankelijk!

Info: Pastor Hans Vossenaar of ds. Christien Crouwel
Tel. 040 – 283 1210 of 040 – 787 8383
E-mail: jvossenaar_ofm@onsnet.nu of sccrouwel@onsnet.nu

Zondag 28 september:
Vredeszondag met aansluitend vredeswandeling De Regenboog, 10.00 uur

Op deze zondag besteden we aandacht aan het motto van de vredesweek ‘Wapen je met vrede’. We zullen kij- ken naar het effect van vredesmissies in het buitenland en er zal een gast zijn die spreekt over de inzet van buurtbe- middeling bij conflicten. Jongerenkoor Jocanto luistert de dienst op. Na afloop vindt er een vredeswandeling plaats door Nuenen, waarin plekken bezocht worden die te ma- ken hebben met de inzet voor vrede, vroeger en nu.

Woensdag 31 december: Oudejaarsvesper

De Regenboog, 19.00 uur

We luiden het oude jaar uit en het nieuwe in met aandacht voor het jaarthema ‘Geloven in het leven’.

Zondag 18 januari: Zondag van de Eenheid

H. Clemenskerk, 11.00 uur

Deze zondag is de opmaat van de week van gebed voor de eenheid van de chris- tenen. Het is deze eenheid die centraal staat in onze gezamenlijke viering, waar- aan het Gregoriaans koor onder leiding van Fran Hamilton een bijdrage levert.

Woensdag 28 februari: Aswoensdag

H. Clemenskerk, 19.00 uur

Aswoensdag vormt het begin van de veertigdagentijd naar Pasen. De palmtakjes die op Palmzondag van het vorige jaar uitgedeeld werden, worden nu verbrand. We laten ons tekenen met de as, als moment van inkeer en boete.

Vrijdag 3 april: Goede Vrijdag

Sint Clemenskerk in Gerwen, 19.00 uur

We staan stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Een belangrijk moment is de kruishulde, waar ieder die dat wil bloemen en lichtjes rond het kruis kan plaatsen.

Zondag 7 juni: Viering met bewoners van Eckartdal

H. Clemenskerk, 10.30 uur

Het is een goede gewoonte dat minimaal één keer per jaar de bewoners van Ec- kartdal (mensen met een verstandelijke beperking) te gast zijn in onze oecume- nische vieringen. Was dat in voorgaande jaren op Palmpasen, dit keer doen we dat op Sacramentsdag. Een laagdrempelige viering voor jong en oud.