Organisatie


Het werk van de gemeente is ingedeeld in zeven ambtsgroepen (alfabetische volgorde):

  1. Diaconie
  2. Eredienst
  3. Jeugd
  4. Kerkrentmeesters
  5. Pastoraat
  6. Vorming en Toerusting
  7. ZWO

Uit elke ambtsgroep wordt een ambtsdrager afgevaardigd naar de kerkenraad.

Er is een losse zetel in de kerkenraad voor oecumene.

De kerkenraad vergadert ongeveer 9 keer per jaar. Daarnaast vindt er twee maal per jaar een zogenaamde Grote Kerkenraadsvergadering plaats waar alle ambtsdragers aan deelnemen.

 

Moderamen

Het Moderamen is een soort dagelijks bestuur van de kerk. Hier worden de stukken voor de kerkenraadsvergadering voorbereid, de agenda gemaakt etc. Soms worden er ook besluiten genomen die geen uitstel dulden.

In het moderamen zitten de voorzitter, de scriba van de kerkenraad, de predikant en de kerkelijk werker.