Christen zonder kerk – Lezing Hans Korteweg – 15 oktober


Lezing Hans Korteweg

Christen zonder kerk

Hans Korteweg (1943) is leraar en schrijver. Hij is de oprichter van het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie, schreef een twaalftal boeken en publiceert regelmatig artikelen. De afgelopen jaren verscheen van zijn hand Het Juwelenschip, een vertaling van en een commentaar op een Tibetaanse, boeddhistische tekst, en Sta op en ga, een blijmoedig commentaar op het boek Jona. Hij heeft een kring van leerlingen waarmee hij regelmatig samenkomt. Daarnaast geeft hij lezingen en retraites voor een groter publiek. Over zijn lezing schrijft hij het volgende:

 

Anno 2015 voelt rond de 50% van de Nederlanders zich niet verbonden met een kerk. Iets meer dan een eeuw geleden was dit slechts 2%. Dat is een enorme verandering met verstrekkende gevolgen en het laat zich aanzien dat dit proces van ontkerkelijking nog lang niet ten einde is.

Ikzelf behoor tot die 50% die buitenkerkelijk is. Ik ben nog wel gedoopt, Nederlands Hervormd, en heb op de lagere school protestants christelijk onderwijs ge- noten, maar daarmee was het voor mij dan ook ‘schluss’ en ik heb zelfs niet overwogen om belijdenis te doen. Toch heb ik mij nooit afgewend van de essentie van de christelijke leer, van de Bijbel als geheel en van de Evangeliën in het bijzonder, en bleef ik een tere verhouding houden met de grote gestalten uit de Bijbel, zoals Elia, koning David, Jona, de discipelen en niet te vergeten Jezus Christus.

Deze liefde voor de Bijbel en, zoals ik het noem, tere verhouding was aanvankelijk een geheim waarmee ik niet goed raad wist. Ik kon mijn liefde niet rijmen met mijn moderne, wetenschappelijke blik en ik begreep ook niet waarom die gebeurtenissen uit een ver verleden, die mogelijkerwijs ook nog eens niet echt waren gebeurd, mij zo persoonlijk raakten. Gaandeweg ben ik, dankzij de hulp van zowel kerkelijke mensen als ook van onkerkelijke vrije geesten, openlijk geworden tot wat ik nu ben: een christen zonder kerk.

Ik heb in de bijna 50 jaar dat ik mensen begeleid op hun levenspad mogen ervaren dat er heel veel mensen zijn zoals ik, die niet het kind met het badwater hebben weggegooid. Ze weten vaak niet wat ze met dat ‘kind’ aan moeten, hoe ze het een plaats kunnen geven in hun dagelijks bestaan en ze hebben behoefte aan een niet-moralistische vertaalslag. Ik heb ook mogen ervaren dat wanneer die vertaalslag wordt gemaakt, dit tot grote vreugde leidt. Heel veel mensen, zogenaamde onkerkelijken, zijn diep gelovige mensen, die in alle onzekerheid de unieke Weg gaan, gehoor gevend aan de Waarheid en zich toevertrouwend aan het Leven. Daarom beschouw ik de ontkerkelijking niet alleen als een gevaar, een risico, maar ook als een heilzame mogelijkheid.

Op dit alles wil ik in mijn lezing dieper ingaan. Zoals ik dat gewoon ben, zal ik mijn betoog illustreren met teksten uit de wijsheidsliteratuur en persoonlijke anekdotes.

Datum: 15 oktoberHans Korteweg
Tijd: 20:30 uur
Plaats: De Regenboog
Info: Paul Meijs (Vorming en Toerusting)
Tel.: 040 – 281 1169
E-mail: p.meijs01@onsnet.nu