ANBI Backup kerkrentmeesters


Inleiding  

De Protestantse Gemeente Nuenen vormt een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI)
Onze gemeente wordt in financiële zin vertegenwoordigd door het College van Kerkrentmeesters

Dit betekent dat u uw giften en vrijwillige bijdragen aan onze kerk kunt aftrekken als (periodieke) gift bij uw belastingaangifte. De Belastingdienst  verplicht iedere ANBI tot het publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording.

Op deze pagina wordt de ANBI nader toegelicht.  

A. Algemene gegevens 

Naam ANBI:Protestantse Gemeente Nuenen (PGN)
Telefoonnummer (facultatief):0402837240
RSIN/Fiscaal nummer:800300063
Website adres:www.pgn-nuenen.nl
E-mail:scriba@pgn-nuenen.nl
Adres:Sportlaan 5
Postcode:5671 GR
Plaats:Nuenen
Postadres:Sportlaan 5
Postcode:5671 GR
Plaats:Nuenen

De Protestantse gemeente te Nuenen (hierna te noemen PGN) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (hierna te noemen PKN).
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente  Nuenen en daarmee op het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen van deze gemeente.

B. Samenstelling bestuur.  

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente: predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. De ambtsdragers staan genoemd op deze website.(zie tabblad Organisatie) In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB). (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
De Protestantse Gemeente Nuenen heeft de bijbel als inspiratiebron. Zij is als gemeente van Christus een ontmoetingsplaats, waar ruimte is voor het ervaren van God in het vieren, leren en dienen. Dat betekent dat onze missie is:

  • omzien naar elkaar
  • oog hebben voor de ontwikkelingen in de samenleving veraf en dichtbij en daarvoor openheid en ruimte bieden binnen onze activiteiten.
  • betrokken zijn bij de zwakkeren in de samenleving.  

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de PKN kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

De PGN werkt met een beleid, waarmee wij onze positie bepalen en een koers uitzetten. Het beleidsplan 2015-2019 vindt u hier.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werker, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

De activiteiten worden aangekondigd in een jaaroverzicht, het ‘Seizoensprogramma, dat aan het begin van het kerkelijk seizoen wordt gepubliceerd en verspreid wordt onder de gemeenteleden. Daarnaast worden de activiteiten gepubliceerd in het kerkblad ‘Rond de Kerk’ en in een wekelijkse digitale Nieuwsbrief.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


Protestantse
gemeente te Nuenen
College van
Kerkrentmeesters – Jaarrekening 2020
Resultatenoverzicht voor
ANBI-publicatie
BegrotingRekeningRekening
202120202019
Opbrengsten en
Baten
Opbrengsten
onroerende zaken
11.00010.21415.349
Opbrengsten
uit rente, dividenden en beleggingen
5.2505.2535.304
Bijdragen van
leden en anderen
151.000152.747155.961
Totaal baten A167.250168.214176.614
Uitgaven en
Kosten
Kosten
kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
18.17317.07821.062
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
8.5518.52812.636
Afschrijvingen
onroerende zaken, installaties/invent.
1.8421.8421.842
Pastoraat
resp. diaconaal pastoraat
129.529130.644132.577
Kosten
kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
11.5757.62211.363
Verplichtingen/bijdragen
aan andere organen
9.0259.3968.993
Salarissen en
vergoedingen
2.0001.2962.066
Kosten beheer,
administratie en archief
8.9508.4549.271
Rentelasten/bankkosten350310364
Totaal lasten
A
189.995185.170200.174
Operationeel
resultaat (A)
-22.745-16.956-23.560
Incidentele
baten en lasten
Incidentele
baten
14.8830
Incidentele
=0A lasten
Incidentele
baten en lasten (B)
14.8830
Resultaat
verslagjaar (A+B)
-22.745-2.073-23.560
Mutaties
bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen
bestemmingsreserves
8500787
Onttrekkingen
bestemmingsfondsen
458271
Toevoegingen
bestemmingsreserves
0
Toevoegingen
bestemmingsfondsen
-11.558
Totaal
mutaties bestemmingsreserves/-fondsen ©
850-11.1001.058
Resultaat naar
Algemene reserve (D)
-21.895-13.173-22.502
Ingediend op
14-06-2021
1

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.