College van Kerkrentmeesters

De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat dhr. Peter Hendrickx zich geroepen voelt en bereid is om het ambt van ouderling-kerkrentmeester te aanvaarden en de kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters te komen versterken. Er zijn geen tegenkandidaten.

De kerkenraad acht dhr. Hendrickx zeer geschikt voor deze functie en heeft na goed overleg heeft de kerkenraad in haar vergadering van 22 februari besloten Peter Hendrickx te aanvaarden en vraagt daarvoor uw goedkeuring.
Daarbij heeft de kerkenraad in overweging genomen dat een oude kerkordelijke regel dat 1e graad familieleden niet gelijktijdig in de kerkenraad mogen zitten niet meer van toepassing is. Wel zal de kerkenraad per keer dat zich dit voordoet opnieuw een zorgvuldige afweging maken.
In het geval van dhr. en mevr. Hendrickx is bovendien gewaarborgd dat zij kerkordelijk in twee verschillende werk-/ambtsgroepen (oecumene en college van kerkrentmeesters) zitting hebben.

Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een gekozene kunnen worden ingebracht door stemgerechtigden en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.
Als deze periode verstreken is zal dhr. Hendrickx in een bijzondere dienst van losmaking en aanvaarding bevestigd worden.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Nuenen
PGN-logo 2016
Email Marketing Powered by MailPoet