ANBI


Inleiding
De Protestantse Gemeente te Nuenen vormt een tweetal Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s):
• de Kerk (in financiële zin vertegenwoordigd door de kerkrentmeesters)
• de Diaconie (inclusief werkgroep ZWO).
Dit betekent dat u uw giften en vrijwillige bijdragen aan onze kerk of diaconie kunt aftrekken als (periodieke) gift bij uw belastingaangifte. De Belastingdienst verplicht iedere ANBI tot het publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording.  Op deze plek van de PKN wordt ANBI nader toegelicht.

Hieronder vindt u de gegevens van onze kerk en van de diaconie.

1 Algemene gegevens van de Protestantse Gemeente te Nuenen

Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Nuenen (PGN)
Telefoonnummer 0402837240
RSIN/Fiscaal nummer: 800300063 (PGN)
Bankrekening: NL 65 INGB 0001064492 t.n.v. Protestantse Gemeente Nuenen
Website adres: www.pgn-nuenen.nl
E-mail: scriba@pgn-nuenen.nl
Adres: Sportlaan 5
Postcode: 5671 GR
Plaats: Nuenen

2 Algemene gegevens van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Nuenen

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Nuenen
Telefoonnummer 0402837240
RSIN/Fiscaal nummer: 824131654
Website adres: www.pgn-nuenen.nl
E-mail: diaconie@pgn-nuenen.nl
Adres: Sportlaan 5
Postcode: 5671 GR
Plaats: Nuenen

ANBI – algemeen

Algemeen: onderdeel van de landelijke kerk (op beide van toepassing)

De Protestantse Gemeente te Nuenen (hierna te noemen PGN) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland www.pkn.nl (hierna te noemen PKN). De PGN is een zelfstandig onderdeel van de PKN als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen waarmee ook de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Nuenen en daarmee op het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen van deze gemeente. Binnen de Protestante Kerk is een strikte scheiding tussen financiën benodigd voor de instandhouding van onze kerkgemeenschap (College van Kerkrentmeesters ) en financiën benodigd voor hulp aan anderen (College van Diakenen).

Samenstelling bestuur (op beide van toepassing)

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente; predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. De ambtsdragers staan genoemd op deze website (Zie het kopje Organisatie in het menu van deze website).

De ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Doelstelling/visie

De Protestantse Gemeente van Nuenen heeft de Bijbel als inspiratiebron.

Zij is als gemeente van Christus een ontmoetingsplaats, waar ruimte is voor het ervaren van God in het vieren, leren en dienen. Dat betekent dat onze missie is:

  • omzien naar elkaar
  • oog hebben voor de ontwikkelingen in de samenleving veraf en dichtbij en daarvoor openheid en ruimte bieden binnen onze activiteiten
  • betrokken zijn bij zwakkeren in de samenleving.

Beleid (op beide van toepassing).

De PGN werkt met een beleid waarmee wij onze positie bepalen en een koers uitzetten.

Het landelijke PKN waar de PGN deel van uit maakt heeft uiteraard ook een beleid

Het beloningsbeleid vindt plaats volgens de arbeidsvoorwaarden van de PKN.

Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van alle activiteiten. Bij de uitvoering van die activiteiten wordt gebruik gemaakt van de vele actieve leden in onze gemeente. Deze activiteiten worden aangekondigd via ons kerkblad Rond de Kerk en/of via de agenda op de website.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Een verslag van de activiteiten.

Financiën

Verantwoording ten aanzien van beleid, activiteiten en financiën.